Meet Our Team

Academy BIMgrafX

Venkata Ramana S

Arun

Arun Kumar

Academy BIMgrafX

Naresh M

Nikhi

Nikhil

tutor

Rajasekhar K

Ravikumar.V

Ravikumar Vegulla

tutor

Jagadish U

Pratyusha

Pratyusha Penmetsa

BIM Architecture

Vishnumurty K

Janani

S JANANI MUDALIAR

karthala Manichandra Sai

Manichandra

Academy BIMgrafx

Ganga Prasad B

Rohini kumar

Rohini Kumar