Meet Our Team

Venkat

Venkata Ramana S

Naresh

Naresh M

Raja

Rajasekhar K

ravikumar Vegulla

Ravikumar Vegulla

Jagdish

Jagadish U

Avinash

Avinash A

Pratyusha Penmetsa

Pratyusha Penmetsa

Vishnu

Vishnumurty K

Lavanya

Lavanya B

Janani

S JANANI MUDALIAR

Ganga Prasad

Ganga Prasad B